callanspeedschoolcallan
menu
 
o metodzie oferta nasze placówki cennik

Jak wygląda lekcja?

Powtarzanie materiału

Nie rób porównań. Nie próbuj zgadywać jak działa Metoda. Akceptuj ją i rób dokładnie to, o co prosi nauczyciel. Oceniaj po własnych wynikach. Ciągłe powtarzanie drogą do sukcesu.

Studenci powinni wiedzieć, że najważniejszą rzeczą w uczeniu się językaobcego jest nieustanne powtarzanie i dzięki temu utrwalanie w pamięci
poznanego materiału. Im więcej powtarzasz, tym szybciej się uczysz.
Student musi rozumieć wagę powtarzania materiału, w przeciwnym razie zacznie wątpić w swój postęp. Będzie się czuł znudzony, im mniej będzie powtarzał, jako że w miarę postępu nauki nowy
materiał stanie się niezrozumiały z racji niewystarczającego utrwalenia materiału poprzedzającego. Od czasu do czasu spodziewaj się powtórek z całego materiału.

Systematyczne powtarzanie jest częścią Metody Callana, dlatego nauczyciel widząc, że studenci zwalniają tempo lub zapomnieli materiał z poprzednich lekcji, jest zobowiązany zrobić powtórkę nawet od książki pierwszej, jeśli uzna to za konieczne.


90 % słów znajduje się w Książce Pierwszej.

Obliczono, że 90% słów znajdujących się na stronie dowolnej książki w jakimkolwiek języku należy do zestawu 1000 słów najczęściej używanych w tym języku. Wszystkie te wyrazy są zawarte w Książce Pierwszej Metody Callana i stanowią one bazę, na której będzie opierać się dalsza nauka. Student powinien się nimi posługiwać tak płynnie jak to czyni w języku ojczystym. W tym celu musi dokonywać wielokrotnych powtórek. Student musi się nimi posługiwać bez zastanowienia, gdyż są one trzonem języka.

Nauczyciel powtarza każde pytanie dwa razy.

Powtórzenie każdego pytania dwukrotnie pozwala studentowi na zrozumienie pytania i zapewnia czas na sformułowanie odpowiedzi.
Zazwyczaj pierwsza część odpowiedzi jest przeczeniem, druga zaś formą twierdzącą. Pozwala to studentowi rozwijać zdania i utrwalić formę przeczącą, a także ćwiczyć pamięć przez odwoływanie się zawsze do przeciwieństw. Odpowiedź powinna zawierać słowa użyte w pytaniu. Pytania i odpowiedzi na których opiera się Metoda Callana powinny być stosowane według ściśle określonego wzoru tzn. słowo w słowo. Ani nauczyciel, ani student nie może odstępować od tej reguły. Studentowi nie wolno samemu wymyślać odpowiedzi (za wyjątkiem Książki Piątej), powinien on ćwiczyć słowa i zwroty użyte w pytaniu, pytając i odpowiadając według powyższego wzoru.

Nie spodziewaj się, że wszystko zrozumiesz natychmiast. Bądź jak automat.

Student nie powinien się martwić, że nauczyciel nie pozwala mu zbyt długo myśleć nad odpowiedzią i będzie zmuszał do niej, nawet wtedy, gdy student nie wszystko rozumie. Nie musi on rozumieć pytania, kiedy je usłyszy po raz pierwszy, czy też rozumieć dokładnie co odpowiada. Zrozumienie przyjdzie z czasem. Wszystkie pytania i odpowiedzi powtarzane są tak długo, aż student zrozumie je bez trudności. Kiedy nauczyciel zadaje pytania, studenci powinni mieć książki zamknięte, koncentrując się wyłącznie na tym, co mówi nauczyciel.

Nie pytaj nauczyciela w czasie lekcji.

Student nie powinien przeszkadzać nauczycielowi zadając pytania w czasie trwania lekcji. Jeśli czegoś nie rozumie i chciałby wyjaśnić pewne kwestie, może to zrobić po zajęciach.

Bez pogawędek.

Metoda Callana wymaga całkowitego skupienia i koncentracji.
Nauczyciele i studenci nie powinni gawędzić w czasie lekcji. Jest to niezmiernie ważne. Powinno się zadawać pytania tylko z książek Metody Callana i na nie odpowiadać. Pogawędki w czasie lekcji są jedynie stratą czasu i znacznie wydłużają proces nauki. Pomimo tego, że wydają się one być dobrym sposobem nauki łączącym przyjemne z pożytecznym, to jednak tak nie jest. Wynika to stąd, że w rozmowach takich biorą udział jedynie najbardziej rozmowni studenci. Reszta grupy traci swój czas i pieniądze, ponieważ pogawędki te wydłużają czas nauki zwiększając jej koszty.

Używaj zawsze skrótów.

Student powinien zawsze próbować używać skróconych form języka podczas zajęć. W ten sposób, od najwcześniejszych etapów oswaja się z prawdziwym językiem używanym poza lekcjami. Nieznajomość ich jest główną przyczyną kłopotów w porozumiewaniu się językiem angielskim.

Dyktanda.

Wielu studentów nie lubi pisać dyktand. Są one jednak konieczne, gdyż dzięki nim student uczy się prawidłowej pisowni i wymowy. Student nie
powinien się martwić popełnianymi przez siebie błędami, gdyż w miarę upływu czasu jego pisownia poprawi się automatycznie. Do czasu osiągnięcia Książki Trzeciej będzie on robił znacznie mniej błędów. Dyktanda w książkach Metody Callana składają się z nie powiązanych ze sobą zdań. Pozwala to na wypełnienie zdań, jak największą ilością ostatnio poznanych słów.

Czytaj książki i słuchaj kaset w domu.

Student uczący się Metodą Callana nie dostaje prac domowych. Pozytywny rezultat jest zagwarantowany bez tego. Zaleca się jednak, aby we własnym interesie czytał książkę i słuchał kaset, codziennie przez około 10 minut, zwłaszcza jeżeli nie uczęszcza na zajęcia systematycznie. Ucząc się w ten sposób studenci przyśpieszają tempo nauki i zmniejszają liczbę godzin nauki niezbędnych do osiągnięcia zagwarantowanego rezultatu (nawet o 25%), a lekcje w szkole stają się łatwiejsze do zrozumienia. Podczas każdych zajęć nauczyciel powinien podać numer paragrafu z przerobionego materiału, tak aby student mógł powtarzać go i przygotować się do następnej lekcji. Pieniądze, które student zaoszczędzi poprzez przyśpieszenie tempa nauki, pokryją z nawiązką koszt kaset.

Nagrywanie lekcji.

Większość szkół stosujących Metodę Callana zezwala studentom na
przynoszenie kieszonkowych magnetofonów, aby nagrywać lekcje i słuchać ich ponownie w domu. Nagrywanie jest pożytecznym udogodnieniem dla studentów, którzy opuszczają często lekcje. Umożliwia to nadrabianie zaległości, jak również przydatne jest przy utrwalaniu materiału.

Nie spóźniaj się i nie opuszczaj lekcji.

Regularne spóźnienia i opuszczanie lekcji wydłuża studentowi czas nauki. Częste nieobecności mogą również doprowadzić do zwiększenia kosztów nauki, gdyż student będzie musiał wykupić dodatkowe lekcje aby nadrobić zaległości. Student spóźniając się na zajęcia tylko 5 minut wydłuża swój kurs o 10%. W skali jednego roku szkolnego traci 1 miesiąc nauki. W nauce języka nadrabianie zaległości w domu nigdy nie dorówna nauce podczas lekcji. W domu brak jest nauczyciela, który skoryguje wymowę.

Dziwne pytania.

Niektóre pytania w książkach Metody Callana mogą wydawać się trochę dziwne lub niepoważne. Pytania przeznaczone dla
studenta powinny być jednak proste. W początkowym etapie nauki student nie będzie przecież w stanie odpowiadać na trudne pytania, ponieważ jego znajomość słownictwa jest jeszcze niewystarczająca. Treść pytań nie jest tutaj tak ważna, jak ich struktura, użyte słownictwo czy intonacja. Pytania są tak skonstruowane, aby każdy student bez względu na wiek, narodowość czy przynależność kulturową, mógł na nie odpowiedzieć bez wcześniejszego zastanawiania się i myślenia nad odpowiedzią.

Kolejność uczenia się: ucho, usta, oko, ręka.

Student powinien uczyć się języka obcego tak, jak uczył się mówienia języka ojczystego będąc dzieckiem. Jako dziecko najpierw słyszał poszczególne wyrazy i zwroty, powtarzał je, następnie oglądał litery
i uczył się czytać, w końcu sam zaczął pisać. Dziecko ucząc się języka
bardzo często powtarza słowa, które usłyszało, nie zawsze rozumiejąc
dokładnie ich znaczenia. Zrozumienie przychodzi później. Podobnie
powinno być z osobą uczącą się języka obcego. Student nie powinien rozważać i analizować wszystkiego, czy też bezustannie pytać"Dlaczego?". Oczywiście zrozumiałe jest to, iż dorosłemu, myślącemu człowiekowi trudno jest zaakceptować taką metodę nauczania i robić coś bez dokładnego zrozumienia, co i dlaczego ma robić. Jednakże ciągłe zadawanie pytań spowalnia proces nauki.

Książka Trzecia i Czwarta są najtrudniejsze.

Książka Trzecia i Czwarta Metody Callana uważane są za
najtrudniejsze dla studentów, gdyż zawierają najwięcej reguł
gramatycznych. Jeśli student dobrze opanuje materiał zawarty w nich, nie powinien mieć większych problemów z językiem angielskim.

Cel Książki Piątej i Szóstej.

Po zakończeniu nauki z czterech książek Metody Callana student ma
dobrze opanowane 2000 słów, co oznacza, że przyswoił on
podstawy języka angielskiego i jest w stanie nimi się posługiwać. Niestety 2000 słów to wciąż za mało, aby porozumiewać się w obcym języku swobodnie i bez trudności. Książka Piąta i Szósta są tak skonstruowane, aby efektywnie i szybko wzbogacić istniejący już zasób
o następne 2000 słów. Nauka przebiega w ten sam sposób jak podczas pracy nad pierwszymi trzema książkami. Książka Piąta w odróżnieniu od wcześniejszych, umożliwia studentowi próbę formułowania własnych odpowiedzi do zadawanych pytań.

Nie martw się. Nauczysz się na pewno.

Studenci rozpoczynający naukę powinni pamiętać, aby się nie martwić
i nie mieć żadnych wątpliwości co do osiągnięcia zamierzonego celu. Wszyscy otrzymują gwarancję, że nauczą się języka do określonego poziomu, bez względu na okoliczności. Jednym z największych wrogów nauki jest niecierpliwość. Jeżeli student jest cierpliwy, to może być pewien, że odniesie sukces.

Zaakceptuj Metodę, taką jaka ona jest - to działa.

Jak w przypadku większości rzeczy w życiu, bardzo prostym jest doszukiwanie się wad w Metodzie Callana. Może się zdarzyć, że student nie będzie się zgadzał z niektórymi regułami Metody lub nie będzie ich lubił. Jeśli nawet Metoda byłaby pełna wad, tak
naprawdę nie ma to znaczenia, bo Metoda działa. Student osiąga
oczekiwane rezultaty i dzieje się to cztery razy szybciej, niż
w przypadku innych metod. W przeciwieństwie do innych przedmiotów, w nauce języka obcego nie ważne jest w jaki sposób rezultat został osiągnięty. Liczy się tylko wynik końcowy.

<<Wstecz

 

 
tlumaczenia test wstepny materialy

Metoda Callana | Lekcje (C) 2006-2007 Speed School. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt: e-mail info@metodacallana.org
tel. 022 760 00 65, tel./fax 022 783 56 74, tel. kom. 0-661 916 618